Algemene Voorwaarden 4P Media

Artikel 1. ALGEMEEN

1.1      Onderhavige algemene voorwaarden (hierna genoemd “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle diensten aangeboden door de 4P MEDIA GROUP, gekend onder de handelsnaam “4P Media”, met maatschappelijke zetel te 9320 Aalst, Verenigde Natiestraat 6, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0644.461.664 (hierna genoemd “4P Media”) aan professionelen (B2B) met vestiging of maatschappelijke zetel in en buiten België (hierna genoemd “Klant”).

1.2          Door het aanvinken van het vak “Ik verklaar kennis te hebben genomen van de  algemene voorwaarden, deze gelezen en goedgekeurd te hebben” op de bestelbon verklaart de Klant uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden die op hem/haar van toepassing zijn.

1.3           De Algemene Voorwaarden van 4P Media zijn steeds consulteerbaar op de website (www.4pmedia.be), de bestelbon en de facturen.

1.4          Indien geoordeeld zou worden dat een bepaling van de Algemene Voorwaarden of de bestelbon geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of niet afdwingbaar is, heeft zulks geen gevolgen voor de andere clausules en bepalingen van de Algemene Voorwaarden en de bestelbon.

1.5          Het zich niet of niet tijdelijk beroepen door 4P Media op een bepaling voorzien in de Algemene Voorwaarden of de bestelbon kan niet worden geïnterpreteerd als een verzaking naar de toekomst toe.

1.6           De Klant mag de met 4P Media afgesloten overeenkomst niet overgedragen aan een derde, dan middels schriftelijk akkoord van 4P Media.

 

Artikel 2. OFFERTES – BESTELBON

2.1           Offertes zijn louter indicatief en verbinden 4P Media op geen enkele wijze opzichtens de Klant.

2.2           De overeenkomst tussen 4P Media en de Klant komt tot stand op het ogenblik van de ondertekening van de bestelbon door de Klant.

2.3           4P Media en de Klant hebben steeds het recht om de inhoud van de bestelbon te wijzigen. Wijzigingen dienen steeds expliciet en schriftelijk door 4P Media en de Klant te worden goedgekeurd. Bij gebrek aan expliciete en schriftelijke goedkeuring door beide partijen blijft de (laatste versie) van de bestelbon van kracht.

 

Artikel 3. DIENSTVERLENING

3.1           De dienstverlening  van 4P Media kan uitsluitend gekwalificeerd worden als een inspanningsverbintenis opzichtens de Klant. 4P Media garandeert de Klant geen enkel resultaat.

3.2           De door 4P Media opgegeven termijnen, verbonden aan of voortvloeiend uit de dienstverlening opzichtens de Klant, zijn louter indicatief. Deze termijnen verbinden 4P Media op geen enkele wijze opzichtens de Klant. Het verstrijken ervan geeft geen enkel recht op een schadevergoeding.

3.3           De dienstverlening door 4P Media heeft een niet-exclusief karakter. 4P Media heeft steeds het recht om haar diensten te verlenen aan derden.

3.4           De Klant verbindt er zich toe om op eerste verzoek van 4P Media alle faciliteiten en informatie die 4P Media nodig acht voor haar dienstverlening ter beschikking te stellen. 4P Media is niet aansprakelijk voor het verlies van materiaal en/of informatie die door de Klant bij de uitvoering van de dienstverlening ter beschikking worden gesteld.

3.5           De Klant verbindt er zich toe om de geleverde diensten en de uitkomst van de dienstverlening op geen enkele manier aan een derde partij ter beschikking te stellen dan mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van 4P Media.

3.6           De Klant is zelf verantwoordelijk voor het voorkomen of remediëren van verloren of gewijzigde bestanden, software of andere programma’s, ongeacht de oorzaak van het verlies of de wijziging. De Klant dient steeds over back-up’s te beschikken van alle software en bedrijfsgegevens die onderhevig zijn aan de dienstverlening van 4P Media.

3.7           De Klant is verplicht om zijn/haar systemen waarvan 4P Media gebruik maakt te beschermen tegen virussen en gelijkaardige risico’s die een negatief effect kunnen hebben op de kwaliteit van de dienstverlening. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de nodige maatregelen inzake het beheer en beveiliging van zijn/haar ICT-toepassingen.

 

Artikel 4. GARANTIES

4.1           4P Media is tijdens of na de uitvoering van haar dienstverlening niet verantwoordelijk voor de werking van producten of diensten geleverd door derden, noch voor hun compatibiliteit of integratie, noch voor enige informatie die terzake door een derde partij werd verstrekt. De Klant kan zich louter beroepen op de garantieverbintenis van derde-leverancier van producten of diensten. 4P Media verleent dienaangaande op geen enkele manier een aanvullende garantie.

4.2           De door 4P Media verleende diensten worden met een normale professionele zorg, op een diligente en competente wijze geleverd. Niettemin hebben deze diensten een algemeen karakter, dat steeds afhankelijk is van en onderhevig is aan de specifieke behoeften van de Klant. 4P Media is dan ook slechts gehouden tot leveren van diensten die binnen redelijk en commercieel aanvaardbare grenzen gekoppeld kunnen worden aan de specifieke behoeften van de Klant.

4.3           4P Media is niet verantwoordelijk voor het verkeerd opvolgen van instructies/aanbevelingen door de Klant of voor het foutief gebruik door de Klant van de aan hem/haar geleverde diensten.

4.4           De Klant is uitsluitend verantwoordelijk voor de geschiktheid van de hardware en/of software om de door hem/haar beoogde diensten van 4P Media te bekomen. Ingeval van een verkeerde productkeuze of gebrekkige hardware/software, is 4P Media op geen enkele manier aansprakelijk voor de negatieve gevolgen die hieruit zouden voortvloeien. De Klant dient zich steeds voldoende te informeren over de karakteristieken, bediening, gebruiksmogelijkheden en beperkingen van zijn/haar hardware en/of software, alsook op de hoogte te zijn van mogelijke problemen die zich kunnen stellen bij aanpassing, installatie/integratie en uitbreiding van deze hardware en/of software op advies van 4P Media.

 

Artikel 5. AANSPRAKELIJKHEID

5.1           Elke Klant maakt op eigen risico gebruik van de diensten van 4P Media. 4P Media wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor de negatieve gevolgen voortvloeiend uit haar dienstverlening en aanbevelingen.

5.2           4P Media kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet-conforme en/of gebrekkige diensten en producten die in naam van de Klant of door de Klant, al dan niet op aanbeveling van 4P Media, bij een derde partij werden aangeschaft.

5.3           4P Media kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die geheel of gedeeltelijk te wijten is aan een tekortkoming van de Klant of van een derde. Aansprakelijkheid van de Klant opzichtens een derde geeft de Klant geen enkel recht om enige vordering in te stellen opzichtens 4P Media.

5.4           De aansprakelijkheid van 4P Media is ten allen tijde beperkt tot de waarde van de overeenkomst opgenomen in de bestelbon.

5.5           4P Media kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of negatieve gevolgen voortvloeiend uit het eigen gebruik door de Klant van de uit de dienstverlening voortvloeiende resultaten. Zij kan eveneens niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die werd veroorzaakt door hardware en/of software afkomstig van derden, of voor schade veroorzaakt door elementen die de Klant of een derde geleverd of geïncorporeerd heeft in het bedrijf, de bedrijfsstructuur, de bedrijfsmaterialen en de hardware/software van de Klant.

 

Artikel 6. FACTURATIE - BETALING

6.1           Facturen van 4P Media dienen ten allen tijde binnen de 30 dagen na factuurdatum te worden betaald door de Klant.

6.2           Niet-betaling op de vervaldag voorzien in artikel 6.1 geeft van rechtswege aanleiding tot het verschuldigd zijn door de Klant van een nalatigheidsintrest op jaarbasis gelijk aan de intrestvoet toegepast door de Wet Betalingsachterstand, alsook tot het verschuldigd zijn van een forfaitaire schadevergoeding van 10,00% op het factuurbedrag, met een minimum van 50,00 EUR.

6.3           Protest tegen de facturatie van 4P Media dient op straffe van verval binnen de acht dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven of per e-mail geadresseerd worden aan 4P Media. Het protest dient steeds behoorlijk gemotiveerd te worden. Bij het verstrijken van voornoemde termijn zal de facturatie geacht worden in overeenstemming te zijn met de verwachtingen daaromtrent van de Klant. In geval van gedeeltelijk protest verbindt de Klant zich er toe om het niet-betwiste gedeelte van de facturatie onverwijld te betalen.

 

Artikel 7. BEEINDIGING - OPSCHORTING OVEREENKOMST

7.1           De tussen 4P Media en de Klant afgesloten overeenkomst is niet opzegbaar, behoudens de uitzonderingen voorzien in onderhavig artikel.

7.2           Bij niet-betaling door de Klant van de facturatie op de vervaldatum heeft 4P Media het recht om de dienstverlening opzichtens de Klant op te schorten en dit zolang de achterstallige facturatie onbetaald blijft.

7.3           Opzegging van de overeenkomst door de Klant geeft van rechtswege aanleiding tot het integraal verschuldigd zijn van het resterend openstaand saldo zoals vermeld in de bestelbon.

7.4           Niet-betaling door de Klant van de openstaande facturatie binnen de acht dagen na datum van ingebrekestelling zal geïnterpreteerd worden als éénzijdige verbreking door de Klant van de met 4P Media afgesloten overeenkomst. Voornoemde éénzijdige verbreking geeft aanleiding tot het verschuldigd zijn door de klant van het resterend openstaand saldo van de overeenkomst, zoals werd vermeld in de bestelbon, onverminderd het recht van 4P Media om een hogere schadevergoeding te eisen die in overeenstemming is met de reëel geleden schade.

7.5           4P Media heeft het recht om middels de verzending van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang een einde maken aan de tussen partijen afgesloten overeenkomst, zonder dat de Klant recht heeft op een schadevergoeding, wanneer zich één van de volgende gebeurtenissen of een andere gebeurtenis met een vergelijkbaar effect zich voordoet :

(a)      indien de Klant het faillissement aanvraagt;

(b)      indien de Klant failliet wordt verklaard;

(c)      indien zich een gebeurtenis voordoet die vergelijkbaar is met de gebeurtenissen die beschreven zijn in de punten (a) en (b) hierboven met betrekking tot de Klant onder de wetgeving van het rechtsgebied waar de Klant zijn/haar zetel heeft;

(d)      indien de Klant een ernstige contractuele of buitencontractuele wanprestatie levert die een verdere samenwerking tussen partijen onmogelijk maakt;

(e)      indien de Klant de intellectuele eigendomsrechten van 4P Media heeft geschonden of dreigt te schenden.

(f)       indien de Klant betrokken is bij een fusie of opgesplitst wordt in verschillende entiteiten, de Klant ontbonden wordt of zijn activiteiten geheel of gedeeltelijk worden overgedragen, geliquideerd, vereffend, stopgezet of naar het buitenland worden overgebracht, of wanneer een beslissing in die zin wordt genomen;

(g)      er een belangrijke wijziging plaatsvindt in het bestuur van de Klant;

(h)      er beslag wordt gelegd op (een deel van) het vermogen van de Klant of dit het voorwerp vormt van een gedwongen tenuitvoerlegging en, in geval van bewarend beslag, dit niet binnen de dertig (30) dagen wordt vrijgegeven of het beslag wordt opgeheven.

7.7           Bij beëindiging van de overeenkomst verbinden 4P Media  en de Klant zich er toe om alle informatie, data en andere bedrijfsgegevens en/of materialen binnen de 5 werkdagen na het einde van de overeenkomst aan elkaar terug te geven. De Klant verleent aan 4P Media echter het recht om een kopie bij te houden de gegevens die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband stond door haar uitgevoerde dienstverlening.

 

Artikel 8. PERSONEEL

8.1           De door 4P Media voor de uitoefening van de dienstverlening aangestelde werknemers, zijn en blijven haar werknemers gedurende de uitvoering van de dienstverlening en kunnen in geen geval worden beschouwd als werknemers van de Klant. 4P Media en de Klant verbinden zich er toe om ter gelegenheid van de dienstverlening zich uitdrukkelijk te onthouden van enig werkgeversgezag over het personeel van de andere partij.

8.2           De Klant verbindt er zich toe om tijdens een periode van 12 maanden na het einde van de overeenkomst, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks over te gaan tot aanwerving van de werknemers van 4P Media.

8.3           Schending door de Klant van de in dit artikel opgenomen bepalingen heeft aanleiding tot het verschuldigd zijn door de Klant een schadevergoeding 6 maand brutoloon van de desbetreffende werknemer.

 

Artikel 9. KLACHTEN

Klachten omtrent de staat, de werking en de conformiteit van de dienstverlening van 4P Media dienen binnen de 48 uur per e-mail of per aangetekend schrijven, op straffe van verval gemeld te worden. Bij het verstrijken van voornoemde termijn wordt de dienstverlening van 4P Media geacht in overeenstemming te zijn met datgene waartoe 4P Media zich verbonden heeft en met de verwachtingen daaromtrent van de Klant.

 

Artikel 10. OVERMACHT

10.1      4P Media kan niet aansprakelijk worden gesteld wegens de niet-nakoming van haar verplichtingen, indien deze niet-nakoming te wijten is aan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk van de wil van 4P Media tot stand zijn gekomen en waarvan de gevolgen ondanks het nemen van alle mogelijke voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Storingen in telecommunicatievoorzieningen en overheidsbeslissingen die een ernstige impact heb­ben op de dienstverlening worden steeds aanzien als overmacht.

10.2         Overmacht in hoofde van een leverancier of derde waarop 4P Media bij de uitvoering van haar dienstverlening opzichtens de Klant beroep doet, zal gelijkgesteld worden met overmacht in hoofde van 4P Media.

10.3         Technische problemen bij 4P Media of de Klant kunnen gelijk gesteld worden met overmacht wanneer deze de uitvoering van de dienstverlening dermate bemoeilijken dat een adequate en correcte uitvoering van de dienstverlening onmogelijk zou zijn. Indien deze situatie zich voordoet heeft 4P Media het recht om alle voorlopige maatregelen te nemen die zij passend acht.

10.4         In geval van overmacht worden de contractuele verplichtingen van 4P Media opgeschort. Indien de periode van overmacht een duurtijd aanneemt van meer dan 1 maand, en 4P Media zich nog steeds in de onmogelijkheid bevindt om haar contractuele verplichtingen opzichtens de Klant uit te voeren, zijn zowel 4P Media als de Klant beide bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang en kosteloos te ontbinden, zonder dat er in dat geval in hoofde van 4P Media enige verplichting tot schadevergoeding bestaat of enige andere vorm van compensatie ten voordele van de Klant.

 

Artikel 11. CONFIDENTIALITEIT

11.1    Door aanvaarding van onderhavige Algemene Voorwaarden, geeft de Klant uitdrukkelijk toestemming aan 4P Media en diens aangestelden om toegang te verkrijgen tot alle bedrijfsgegevens, waarvan 4P Media het nodig acht deze te consulteren voor de uitoefening van haar dienstverlening. De Klant geeft hierbij eveneens uitdrukkelijk toestemming aan 4P Media om deze data intern te verwerken met oog op de uitvoering van de dienstverlening.

11.2         Seodvize heeft het recht om beroep te doen op derden met oog op de uitvoering van dienstverlening opzichtens de Klant. De Klant aanvaardt hierbij dat 4P Media desgevallend vertrouwelijke bedrijfsgegevens van de Klant ter beschikking stelt aan derden.

11.3         De Klant geeft 4P Media de toestemming om de resultaten van de dienstverlening op anonieme basis intern te verwerken voor marketingdoeleinden, met oog op profilering van haar diensten naar derden toe.

11.4         De Klant geeft aan 4P Media de toestemming om zijn/haar bedrijfsgegevens aan te wenden indien dit noodzakelijk is voor :

(a)    de nakoming door 4P Media van een verplichting waaraan men onderworpen is krachtens een wet, decreet of ordonnantie;

(b)    de nakoming van een gerechtelijke beslissing,

(c)    de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van 4P Media.

11.5         De Klant verbindt er zich toe om alle bedrijfsgegevens van 4P Media geheim te houden tegenover derden. De Klant erkent dat de intellectuele eigendomsrechten van 4P Media dienen te worden beschouwd als een bedrijfsgeheim van 4P Media. Deze verplichting overleeft elke overeenkomst gedurende een periode van twee jaar. Indien de Klant voorgaande verplichting tot geheimhouding niet naleeft of niet volledig naleeft, is de Klant een niet voor matiging vatbare boete verschuldigd van 1.000,00 EUR voor elke overtreding en 100,00 EUR voor elke dag dat de overtreding voortduurt, zonder dat dit afbreuk doet aan het recht van 4P Media haar reële schade te eisen.

11.6         De Klant verbindt er zich toe om 4P Media te vrijwaren tegen elke vorm van aansprakelijkheid voortvloeiend uit de verstrekking door de Klant aan 4P Media van bedrijfsgegevens toebehorend aan een derde partij, en dit met oog op de uitvoering van de dienstverlening.

 

Artikel 12. INTELLECTUELE EIGENDOM

12.1             4P Media draagt tijdens of na haar dienstverlening geen enkel intellectueel eigendomsrecht over aan de Klant.

12.2             De intellectuele rechten op alle diensten van 4P Media, alsook op de toegepaste methodes, modellen, beschrijvingen, specificaties, modulen, documentatie, behoren exclusief toe aan 4P Media. De door 4P Media ontwikkelende technieken, know-how, ideeën, die tijdens de dienstverlening opzichtens de Klant werden ontwikkeld/geoptimaliseerd zijn eveneens de exclusieve eigendom van 4P Media. De Klant kan geen enkele aanspraak doen gelden op de door 4P Media ontwikkelde intellectuele rechten.

12.3             De Klant verleent aan 4P Media een kosteloos en licentievrij recht om gebruik te maken van alle aan de Klant toebehorende intellectuele eigendomsrechten met oog op de uitvoering van de dienstverlening.

12.4             Indien 4P Media bij de uitvoering van haar dienstverlening opzichtens de Klant gebruik maakt van intellectuele rechten die eigendom zijn van een derde, zijn de licentievoorwaarden, garanties, ondersteuningsmodaliteiten en andere voorwaarden van deze derde op het gebruik van deze intellectuele rechten van toepassing. 4P Media zal zich opzichtens de Klant niet verbinden tot het leveren van aanvullende licenties of garanties.

12.5             De Klant verbindt er zich toe om 4P Media te vrijwaren tegen elke vorm van aansprakelijkheid voortvloeiend uit de verstrekking door de Klant van intellectuele eigendomsrechten, toebehorend aan derde partij, met oog op de uitvoering van de dienstverlening. Indien de Klant verneemt dat de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij  geschonden worden of indien een derde beweert dat het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten een schending is van zijn/haar rechten of dat van een andere derde of op een andere manier onwettig is, verbindt de Klant zich er toe om 4P Media hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen en alle informatie en bijstand verlenen die 4P Media redelijkerwijze kan verlangen met oog op stopzetting van de schending van de intellectuele eigendomsrechten van deze derde.

12.6             Schending door de Klant van de in onderhavig artikel opgenomen bepalingen geeft aanleiding tot het verschuldigd zijn door de Klant van een forfaitere vergoeding van 1.000,00 EUR per inbreuk en 100,00 EUR per dag dat de inbreuk verder blijft duren, onverminderd het recht van 4P Media om het bedrag van haar reële schade in te vorderen.

 

Artikel 11. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het Belgisch recht is van toepassing op onderhavige Algemene Voorwaarden en de bestelbon, alsook op de tussen 4P Media en de Klant tot stand gekomen overeenkomst. Bij geschillen zijn uitsluitend de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde, Afdeling Aalst en het Hof van Beroep te Dendermonde bevoegd.